Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » Procedura de selecţie a participanţilor la mobilitate în cadrul proiectului „Cooperare europeană pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale în proiectarea asistată de calculator CAD 2D/3D”

Proiect finanţat prin Programul Erasmus+
Acţiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate
Domeniul – Formare profesională (VET)
Titlul proiectului Cooperare europeană pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale în proiectarea asistată de calculator CAD 2D/3D
Numărul de identificare al contractului: 2014-1-RO01-KA102-000691
Beneficiar: ASSED Suceava

Procedura de selecţie a participanţilor la mobilitate
în cadrul proiectului „Cooperare europeană pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale în proiectarea asistată de calculator CAD 2D/3D”, 2014-1-RO01-KA102-000691:

I. Scopul procedurii:
Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a persoanelor aparţinând grupului ţintă în cadrul proiectului „Cooperare europeană pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale în proiectarea asistată de calculator CAD 2D/3D”, 2014-1-RO01-KA102-000691. Vor fi selectaţi elevii care vor participa activ la programul de mobilitate pentru formare profesională în Germania, în perioada mai 2015.
II. Descrierea procedurii:
Concursul de selecţie se organizează în conformitate cu prevederile:
– Contractului de finanţare 2014-1-RO01-KA102-000691, încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Asociaţia Şcolară Suceveană pentru Educaţie si Dezvoltare – ASSED în calitate de beneficiar şi coordonator al proiectului;
– Anexa I, cu privire la descrierea proiectului -Aplicaţia depusă pentru finanţare;
– Anexa III- Reguli financiare şi contractuale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale şi Asociaţia Şcolară Suceveană pentru Educaţie şi Dezvoltare – ASSED în calitate de beneficiar şi coordonator al proiectului.
Prin respectarea procedurii de selecţie,vor fi selectaţi, 4 elevi participanţi +un elev cu statut de rezervă din fiecare unitate şcolară/organizaţie de trimitere în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
II.1. Criterii de selecţie ale candidaţilor:
1. Să fie elev în clasa a XI a în clasă de profil tehnic, în una din variantele:
a) domeniul Electronică – automatizări cu calificările profesionale – tehnician tehnică de calcul şi tehnician în automatizări,
b) domeniul Mecanică cu calificările profesionale : tehnician mecatronist, tehnician proiectant CAD, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii,
c) domeniul Electromecanică cu calificarea tehnician în electromecanică;
2. Să dovedească un nivel corespunzător de competenţelor profesionale – probă practică corespunzătoare calificării profesionale, relevantă pentru proiect;
3. Să dovedească un nivel corespunzător de competenţelor lingvistice – probă orală-interviu de verificare a cunoştinţelor de limba engleză;
4. Atitudine şi motivaţie pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi interesul pentru formare profesională – interviu în limba engleză si română;
5. Calităţi morale şi de comportament – evaluarea recomandării eliberată de prof. diriginte;
6. Performanţe şcolare obţinute, rezultate şcolare anuale;
7. Starea de sănătate – adeverinţă medicală de la medicul de familie;

II.2. Conţinutul dosarului de candidatură:
1. Cerere de înscriere tip;(anexa 1)
2. CV – model european, în limba română;(anexa 2)
3. Copie după CI/ BI;
4. Scrisoare de intenţie care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în care candidatul îşi propune să utilizeze, în şcoală şi în viitoarea carieră profesională, competenţele dobândite pe parcursul stagiului de formare.(Anexa 3)
5. Recomandare data de dirigintele clasei;
6. Adeverinţa medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate.
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentata mai sus, într-un dosar din PVC cu şină. Orice informatie eronata va duce la eliminarea automată a candidatului.
II.3. Etapele selecţiei:
– Publicarea/anunţul selecţiei;
– Înscrierea candidaţilor;
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse;
– Desfăşurarea concursului de selecţie;
– Afişarea rezultatelor;
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii;
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi.
II.4. Calendarul concursului de selecţie:

13.11.2014- 20.11.2014 Depunerea dosarelor de candidatură
24.11.2014- 25.11.2014 Evaluarea dosarelor de candidatură
27.11.2014, Ora 13.30- 18.00 Desfăşurarea concursului de selecţie
27.11.2014, Ora 18.00-19.00 Afişarea rezultatelor
28.11.2014, Ora 8.00-10.00 Primirea contestaţiilor
28.11.2014,  Ora 12.00-16.00 Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

II.5 Probele concursului de selectie:

1. Proba practică pentru evaluarea competente profesionale din Modulul II- Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD şi Disciplina Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC),
2. Proba orală- interviu de evaluare a competenţelor lingvistice-Limbă engleză
3. Interviu în limba romană şi limba engleză privind evaluarea motivaţiei şi a interesului pentru participarea candidatului la acest stadiu de formare profesională şi personală.

II.6. Criteriile specifice de selectie şi indicatori de evaluare:

CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ
I.Competenţe profesionale de specialitate CAD şi TIC  Proba practică de specialitate 30
II. Competenţe lingvistice  Proba  orală – Limba engleză 30
  1. Motivaţie pentru dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul Proiectării asistate de calculator CAD/2D şi 3D
Interviu în limba engleză  şi în limba romană, evaluarea scrisorii de intenţie 20
IV. Performante şcolare obţinute de candidat (rezultate şcolare, participări la olimpiade şi concursuri şcolare) Evaluare C.V-ului şi  a  documentelor anexate 10
V. Calităţi morale şi de comportament,capacitate de cooperare, lucru în echipa, autoevaluare, diseminare, valorificare rezultate proiect. Evaluare Recomandare  dată de profesorul diriginteEvaluare Scrisoare de intenţie 10
PUNCTAJ TOTAL 100 p

III. Bibliografie:

1. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD – auxiliar curricular pentru ciclul superior al liceului, autori: Cristina Moisi (Păunescu), Maia Drăghici, Vasile Măniga
2. Rodica Mihăiescu -„Realizarea desenelor 2D in AUTOCAD”, editura CD Press
3. Marta Iftenie – „Ghid de utilizare a programului AutoCAD”, Editura Didactică şi Pedagogică 2007.
4. Site:category:Tutorials-FreeCAD Documentation
5. Exemple utilizare:youtube .com:freecad tutorial part1-You Tube
6. Mariana Miloşescu – „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor XI – XII – TIC 4”, Editura Didactică şi Pedagogică 2007.
7. Ken Wilson, James Taylor – „Prospects Advanced”, editura MacMillan Publishers Limited, 2002
8. Manual “JUST RIGHT” nivel:Upper intermediate,autori Jeremy Harmer&Carol Lethaby ,editura Heiinle CengageLearnig
9. Material auxiliar:culegere ENGLISH GRAMMAR IN USE,autor Raymond Murphy,editura Cambridge Press
IV. Contestaţii:

Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie a experţilor pe termen scurt vor fi depuse/transmise până la data de 28.11.2014, între orele 8.00- 10.00 la secretariatul şcolii.
Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de managerul proiectului care va fi formată din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiei este definitivă.

V. Cerinţe pentru participanţi ( în timpul şi după finalizarea proiectului):

a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală, care se va desfăşura anterior perioadei de mobilitate;
b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de gestiune a proiectului;
c. elaborarea raportului individual în termen de 60 de zile de la revenirea din mobilitate, conform formularului elaborat de A.N.P.C.E.F.P.;
d. implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu planului de diseminare şi valorizare a experienţei dobândite în cadrul proiectului.

Comisia de proiect:
Organizaţia de trimitere, Colegiul Tehnic “Mihai Bacescu Falticeni”
Responsabil, prof. Suseanu Claudia

Organizaţiia coordonatoare ASSED,
Responsabil prof. Teodoreanu Maria

 

Documente utile, anexe, model de cerere pentru selecţia grupuli ţintă:

Descarcă Anexele /modelul de Cerere_selectie_Erasmus!

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply