Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » CONCURS DE SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR: Mobilitatea Cooperare europeană pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale tehnice la elevi, în proiectarea asistată de calculator – 2D/3D CAD

ÎN ATENTIA ELEVILOR DIN CLASA a -XI-a PROFIL TEHNIC

COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BACESCU FALTICENI” organizează,
CONCURS DE SELECŢIE a PARTICIPANŢILOR în mobilitatea de formare profesională prevăzută în proiectul cu titlul: Cooperare europeană pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale tehnice la elevi, în proiectarea asistată de calculator – 2D/3D CAD,elaborat şi implementat de către ASSED, Suceava, în cadrul PROGRAMULUI ERASMUS+, Mobilităţi de formareprofesională VET.
Perioada de implementare a proiectului: 2014-2016
Perioadamobilităţii:5-18.05.2015,Karlsruhe, Germania
Locul de desfăşurare a mobilităţii: Organizaţia de formare alfatraining , Karlsruhe, Germania
Calendarul concursului de selectie:

13.11.2014- 20.11.2014 Depunerea dosarelor de candidatură
24.11.2014- 25.11.2014 Evaluarea dosarelor de candidatură
27.11.2014,Ora 13.30- 18.00 Desfăşurarea concursului de selecţie
27.11.2014, Ora 18.00-19.00 Afişarea rezultatelor
28.11.2014, Ora 8.00-10.00 Primirea contestaţiilor
28.11.2014, Ora 12.00-16.00 Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale
   

Detalii despre concurs

Criterii de selectie ale candidatilor:
– Nivelulcompetenţelorprofesionale – probăpracticăcorespunzătoarecalificăriiprofesionale, relevantăpentruproiect;
– Nivelulcompetenţelorlingvistice – probăorală-interviude verificare a cunoştinţelor de limbaengleză;
– Atitudineaşimotivaţiapentrudezvoltareacompetenţelorprofesionaleşiinteresulpentruformareprofesională- interviuînlimbaenglezăsiromână;
– Calităţi morale şi de comportament – evaluarearecomandăriieliberată de prof. diriginte;
– Performanţeşcolareobţinute, rezultateşcolareanuale;
– Starea de sănătate – adeverinţămedicală de la medicul de familie;
Conţinutul dosarului de candidatură:
1. Cerere de înscriere tip;
2. CV – model european, în limba română;
3. Copie după CI/ BI;
4. Scrisoare de intenţie care va cuprinde: date de identificare ale candidatului,modul în care mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în care candidatul îşi propune să utilizeze, în şcoală şi în viitoarea carieră profesională , competenţele dobândite pe parcursul stagiului de formare.
5. Recomandare dată de dirigintele clasei;
6. Adeverinţa medicală cu menţiunea apt pentru deplasare în străinătate.
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentata mai sus, într-un dosar din PVC cu şină. Orice informatie eronata va duce la eliminarea automată a candidatului.
Concursul de selecţie se va organiza asigurând respectarea principiilor de transparenţă şi accesibilitate a tuturor părţilor, membrii comisiei fiind stabiliţi astfel încât se va evita conflictul de interese prin care participanţii ar putea fi selectaţi având în vedere şi alte criterii decît cele prevăzute(grade de rudenie, influenţe politice, statut social, religie, influenţă emoţională etc.)
Probele concursului de selectie:
1. Proba practică pentru evaluarea competente profesionale dinModulul II- Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD şi Disciplina Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC),
2. Proba orală- interviu de evaluare a competenţelor lingvistice-Limbă engleză
3. Interviu în limba romană şi limba engleză privind evaluarea motivaţiei şi a interesului pentru participarea candidatului la acest stadiu de formare profesională şi personală.
BIBLIOGRAFIE
1.Utilizareaaplicaţiilor de tip CAD – auxiliar curricularpentruciclul superior al liceului, autori: Cristina Moisi (Păunescu), Maia Drăghici, VasileMăniga
2. RodicaMihăiescu -„Realizareadesenelor 2D in AUTOCAD”, editura CD Press
3. Marta Iftenie – „Ghid de utilizare a programului AutoCAD”, EdituraDidacticăşiPedagogică 2007.
4. Site:category:Tutorials-FreeCAD Documentation
5. Exempleutilizare:youtube .com:freecad tutorial part1-You Tube
6. Mariana Miloşescu – „Tehnologiainformaţieişi a comunicaţiilor XI – XII – TIC 4”, EdituraDidacticăşiPedagogică 2007.
7. Ken Wilson, James Taylor – „Prospects Advanced”, editura MacMillan Publishers Limited, 2002
8. Manual “JUST RIGHT” nivel:Upperintermediate,autori Jeremy Harmer&CarolLethaby ,edituraHeiinleCengageLearnig
9. Material auxiliar:culegere ENGLISH GRAMMAR IN USE,autor Raymond Murphy,editura Cambridge Press

Data afişării la sediul unităţii şcolare şi pe site- ul propriu: Comisia de proiect
12.11.2014, ora 12,00Responsabil Colegiul Tehnic ”Mihai Bacescu”Falticeni
Director, prof. Suseanu Claudia
Responsabil ASSED, prof. Teodoreanu Maria
INFORMAŢII PROIECT

TITLUL PROIECTULUI
Cooperare europeană pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale tehnice la elevi, în proiectarea asistată de calculator -2D/3D CAD
Contract numărul: 2014-1-RO01-KA102-000691
Grup ţintă: 30 elevi (2 fluxuri, 15 elevi/ flux/an şcolar, 2014-2015 şi 2015-2016)
Perioada de desfăşurare: 2014-2016
Perioada mobilităţilor: 05-18.05. 2015, mai 2016
Buget finanţat de Comisia Europeană: 57 940 Euro
Coordonator proiect: prof. Popa – Ion Olguţa
ORGANIZAŢII IMPLICATE
1.Organizaţia beneficiară
ASOCIAŢIA ŞCOLARĂ SUCEVEANĂ PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE – ASSED, Suceava ROMÂNIA
2.Organizaţia de primire
„ALFATRAINING” BILDUNGSZENTRUM e.K, KARLSRUHE, GERMANIA
Acest institut de formare profesională are centre de formare în 31 de oraşe din Germania. “alfatraining” Bildungszentrum e.K organizează cursuri de formare profesională în domeniile proiectare CAD 2D/3D, administrare de reţea, SAP / ERP Web-design, ECDL, marketing, publicitate, prelucrare date medicale, turism ş.a. Centrul de formare „alfatraining” dispune de laboratoare a căror dotare cu echipamente tehnice şi programe este de ultimă generaţie. În cei 9 ani de experienţă în programe de mobilităţi LdV, ”alfatraining” a organizat plasamente de formare pentru elevi şi persoane adulte în diverse domenii de calificare/specializare şi a colaborat cu organizaţii din Grecia, Bulgaria, Italia, România, Polonia, Letonia, Spania, Turcia în peste 50 de proiecte europene.

3.ORGANIZAŢII DE TRIMITERE-ORGANIZAŢII PARTENERE
1.Colegiul Tehnic ”MIHAI BACESCU” Fălticeni
2.Colegiul TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA Suceava
3.Colegiul Tehnic ”PETRU MUSAT” Suceava
4.Colegiul Tehnic “SAMUIL ISOPESCU” Suceava
5.Colegiul Tehnic ”ALEXANDRU IOAN CUZA” Suceava
OBIECTIVELE PROIECTULUI
O1. Îmbunătăţirea competenţelor tehnice de utilizare a aplicaţiilor 2D CAD, pentru crearea, editarea, modelarea de planuri/schiţe/obiecte/instalaţii, folosind programe CAD /programul Inventor;
O2. Îmbunătăţirea competenţelor tehnice pentru vizualizarea şi interpretarea unor prezentări 3D;
O3. Îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a unor instrumente software pentru planificarea, realizarea şi prezentarea unui proiect tehnic;
O4. Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi multiculturale;
GRUP ŢINTĂ
Proiectul se adresează elevilor de liceu din clasa a -XI – a, înscrişi în colegii tehnice din Suceava şi Fălticeni în clase de profil tehnic:
1. domeniul Electronică -automatizări cu calificările profesionale: tehnician tehnică de calcul şi technician în automatizări;
2. domeniul Mecanică cu calificările profesionale : technician mecatronist, tehnician proiectant CAD, technician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii;
3. domeniul Electromecanică cu calificarea profesională technician în electromecanică.

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply