Home » Acasă » Comisia pentru formarea şi promovarea imaginii şcolii Anul şcolar 2015-2016

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, România, este o şcoală cu renume european, fiind una dintre instituţiile şcolare cele mai apreciate din zonă. Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. În acest sens, în unitatea noastră şcolară funcţionează Comisia pentru formarea şi promovarea imaginii şcolii. Obiectivul central al desfăşurării activităţii acestei comisii este „Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi formare profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi intereselor elevilor, conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, naţională şi europeană” (cf. Obiectivului 2, PAS, anul şcolar 2010-2011) şi „Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru elevi din mediul urban şi rural (din oraşul Fălticeni şi zona aferentă) şi pentru elevii cu CES” (cf. Obiectivului 2, PAS, anul şcolar 2010-2011).

De-a lungul activităţii de formare şi promovare a imaginii şcolii din anul şcolar 2015-2016, activităţile prioritare în desfăşurarea unei astfel campanii au fost:

 • difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele didactice, proiectele educaţionale (interne şi internaţionale), baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;
 • consilierea elevilor de gimnaziu, a părinţilor, privind orientarea şcolară şi profesională;
 • dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, internaţional, în scopul promovării imaginii şcolii şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;
 • promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă scrisă, TV, radio, internet).

Evoluţia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media şi multi-media, lărgirea orizontului informaţional al societăţii actuale, a determinat o creştere a atenţiei ce trebuie acordată promovării instituţiei noastre şcolare şi asupra formării unei imagini reale în viziunea partenerilor educaţionali reprezentaţi de elevi, părinţi şi alţi parteneri (locali, regionali, naţionali, internaţionali, economicim ş.a.).

În anul şcolar 2015-2016, atenţia Comisiei pentru formarea şi promovarea imaginii şcolii s-a îndreptat îndeosebi asupra sectorului informaţional reprezentat de mass-media şi internet. De asemenea, s-a propus în cadrul Centrului de Documentare şi Informare al Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni, realizarea unui spaţiu destinat ofertei educaţionale pentru anul şcolar în curs. În acest sens, s-a avut în vedere publicarea unui număr crescut de articole în presa scrisă şi virtuală, apariţiile radio şi TV, realizarea de clipuri promo care să prezinte informaţii cu privirea la întreaga activitate educaţională desfăşurată în şcoală.

Imaginea şcolii noastre a fost promovată permanent în publicaţiile regionale Monitorul de Suceava, Cronica de Fălticeni, dar şi la Radio Viva FM.

Un impact deosebit  l-a avut permanenta updatare a site-ul şcolii www.ctmbacescu.ro weblogul şi reţeaua de socializare Facebook/ctmbacescu.

Utilizarea promovării prin intermediul internetului a reprezentat o prioritate pentru şcoala noastră, mai ales că tinerii de astăzi sunt utilizatori frecvenţi ai informării pe internet. În acest sens, Comisia pentru formarea şi promovarea imaginii şcolii a propus următoarele metode de transmitere a informaţiilor în spaţiul virtual:

            Ştirile şi informaţiile promovate de reţeaua de socializare Facebook arată o creştere a numărului de căutări de informaţii despre şcoala noastră.

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii şcolii în anul şcolar 2015-2016, a fost următoarea:

Nr. crt. ACTIVITATEA PROPUSĂ TERMEN RESPONSABILI
1. Dezvoltarea şi actualizarea permanentă a legăturilor virtuale/internet, prin intermediul site-ului şcolii www.ctmbacescu.ro, prin intermediul reţelelor de socializare sau webloguri:

http://www.facebook.com/ctmbacescu

http://twitter.com/#!/CTMihaiBacescu

http://groups.yahoo.com/group/mihai_bacescu/

Transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi programele de dezvoltare, oferta educaţională, programele didactice, activităţi derulate, rezultatele elevilor, proiecte interne şi internaţionale derulate (în limbile română, engleză şi franceză).

1 septembrie 2015 –

1 septembrie 2016

Prof. Feştilă C-tin Bogdan

Catedra de informatică

2 Promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin:

Revista Dumbrava minunată

Revista Anii de ucenicie

– alte publicaţii locale sau judeţene (Cronica de Fălticeni, Fălticeni News)

permanent Prof. Feştilă C-tin Bogdan

Prof. Boicu Mattylena

3 Consilierea elevilor de gimnaziu, a părinţilor acestora, privind orientarea şcolară şi profesională, având ca scop creşterea interesului acordat procesului educaţional şi alegerea viitoarei cariere. mai-iunie 2016 Consilierul educativ

Profesorul documentarist Bocu Mattylena

Psihologul şcolar

4 Dezvoltarea unor parteneriate eficiente la nivel local, judeţean sau naţional, în scopul promovării unor imaginii şcolii şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţe de pe piaţa muncii locale/regionale. permanent Coordonatorii de proiecte educaţionale interne şi externe
5 Popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2016-2017 (în şcoală şi în afara şcolii) mai-iunie 2016 Prof. Feştilă C-tin Bogdan
6 Realizarea unui pliant de promovarea a Centrului de Documentare şi Informare decembrie 2015 Profesorul documentarist Bocu Mattylena

 

7 Realizarea unui spaţiu în cadrul Centrului de Documentare şi Informare pentru promovarea ofertei educaţionale mai-iunie 2016 Profesorul documentarist Bocu Mattylena

 

8 Realizarea rapoartelor semestriale şi anuale privind activitatea Comisiei ianuarie 2016

iunie 2016

Prof. Feştilă C-tin Bogdan

 

Puncte tari:

 • Apariţia imaginii pozitive a şcolii noastre în paginile presei locale Monitorul de Suceava, Cronica de Fălticeni, dar şi la Radioul local Viva FM şi TVR Iaşi;
 • Creşterea numărului de căutări on-line pe pagina web a şcolii, pe weblog şi pe pagina de Facebook;
 • Implicarea în parteneriate locale, regionale, naţionale şi internaţionale:

Puncte slabe:

 • Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în promovarea imaginii şcolii;
 • Netipărirea unui nou număr al revistei Anii de ucenicie;

Oportunităţi:

 • Creşterea numărului de parteneriate locale, regionale, naţionale şi internaţionale.

Ameninţări:

 • Scăderea numărului de elevi înscrişi în clasa de gimnaziu şi liceu (clasa a IX-a).

Concluzii:

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni propune o campanie de informare modernă, cu privire la activitatea educaţională din şcoală şi oferta educaţională pentru anul şcolar 2016-2017. Înafara activităţilor de promovare clasică (Târguri educaţionale, Săptămâna Porţilor Deschise, Festivalul Şanselor Tale, participări la concursuri şi olimpiade şcolare şi rezultate şcolare deosebite), unitatea noastră şcolară se adaptează la metodele moderne de informare în masă a publicului.

Materialul prezentat mai sus reprezintă doar o parte din cadrul activităţilor de formare şi promovare a imaginii şcolii noastre.

Propunător –

Responsabil Comisia de formare şi promovare a imaginii şcolii,

Prof. Feştilă C-tin Bogdan

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă