Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » CAIET DE SARCINI privind achiziția de servicii medicale de medicina muncii Nr.4578/16.09.2016

I. Obiectul contractului de achiziție:

„Servicii de asistenţă medicală – medicina muncii”
Cod CPV 85147000-1

II. Cerințe tehnice:

Personalul Colegiului Tehnic Mihai Bacescu Falticeni este constituit dintr-un număr de 129 salariați: personal didactic,personal didactic auxiliar si personal nedidactic(muncitori) .
Serviciile medicale ce urmează a fi achiziționate trebuie să asigure realizarea unitară și completă a serviciilor medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătății lucrătorilor în conformitate cu prevederile art.19-22 din Hotărârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare și anume:

1) Servicii medicale de medicina muncii constând în:
– întocmirea și completarea dosarului medical al fiecărui salariat;
– eliberarea fișei de aptitudine în muncă pentru fiecare salariat;
– efectuarea monitorizării stării de sănătate a unui număr estimat de 129 salariați prin control medical periodic și elaborarea unui raport medical de activitate la sfârșitul examinărilor;
– comunicarea către Direcția de Sănătate Publică a morbidității cu incapacitatea temporară de muncă;
– semnalarea cazului de boală profesională, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătății;
– evaluarea condițiilor de muncă a salariatelor care se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență nr.96/2003 privind protecția maternității.

2) Servicii medicale constând în:

– examenul medical la angajarea în muncă;
– control medical periodic;
– examenul medical de adaptare în muncă;
– examenul medical la reluarea activității;
– consultanță în domeniul muncii și al condițiilor de igienă și sănătate în muncă, la solicitarea Colegiului Tehnic Mihai Bacescu.

Examenul medical la angajarea în muncă:
1. – stabileşte: – aptitudinea/aptitudinea condiţionată/ inaptitudinea permanentă sau temporară în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă în care angajatorul îi va desemna să lucreze privind:
a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinării şi viitorul loc de muncă;
b) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de muncă;
c) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unităţii şi/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
d) existenţa/inexistenţa unui risc pentru sănătatea populaţiei `căreia îi asigură servicii;
2. – constă în:
a) anamneza medicală profesională şi neprofesională şi examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevăzut în Anexa nr. 4 la H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
b) examenele medicale clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în Anexa nr. 1 la H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.
În funcţie de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:
a) adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice şi la starea de sănătate a lucrătorului, pentru lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau sunt detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi;
b) îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă;
c) includerea în circuitul informaţional şi operaţional din sistemul sanitar a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.
Concluzia finală se completează în fişa de aptitudine (Anexa nr.5 la H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare), completată în două exemplare: unul pentru angajator şi unul pentru lucrător.
Controlul medical periodic
1. – constă în:
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine;
b) depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activităţile şi locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional;
c) diagnosticarea bolilor profesionale;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sănătatea celorlalţi lucrători la acelaşi loc de muncă;
f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unităţii, pentru calitatea produselor sau pentru populaţia cu care lucrătorul vine în contact prin natura activităţii sale.
2. – cuprinde:
a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajării sau de la ultimul examen medical periodic până în momentul examenului medical respectiv;
b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevăzut în Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare ;
c) examenele clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, cât şi examenului indicat de către medicul specialist de medicina muncii;
d) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevăzut în Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;
e) finalizarea concluziei prin completarea fişei de aptitudine, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, de către medicul specialist de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător.
3. – scopuri:
a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea și s-a eliberat fișa de aptitudine;
b) depistarea apariției unor boli care constituie contraindicații pentru activitățile și locurile de muncă cu expunere la factori de risc profesional;
c) diagnosticarea bolilor profesionale;
d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;
e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viața și sănătatea celorlalți lucrători la același loc de muncă;
f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea instituției, pentru calitatea produselor sau pentru populația cu care lucrătorul vine în contact prin natura activității sale.
Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor angajaților Colegiului Tehnic Mihai Bacescu.
Frecvența examenului medical periodic este stabilită prin fișele întocmite conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 din Hotărârea Guvernului 355/2007 și poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

Examenul medical de adaptare în muncă
1. – se efectuează la indicaţia medicului specialist de medicina muncii în prima lună de la angajare şi are următoarele scopuri:
a) completează examenul medical la angajarea în muncă, în condiţiile concrete noilor locuri de muncă (organizarea fiziologică a muncii, a mediului de muncă, relaţiile om-maşină, relaţiile psihosociale în cadrul colectivului de muncă);
b) ajută organismul celor angajaţi să se adapteze noilor condiţii;
c) determină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă şi recomandă măsuri de înlăturare a acestora.

Examenul medical la reluarea activității
1. – se efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii şi are ca scop:
a) confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcţiei avute anterior sau noii profesii/funcţii la locul de muncă respectiv;
b) stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă şi a unor activităţi specifice profesiei sau funcţiei, dacă este cazul;
c) reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii sale de muncă.
Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activităţii ori de câte ori îl consideră necesar, în funcţie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a absentat din instituție.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI:
▪ Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea examinărilor clinice și paraclinice prevăzute de legislația în vigoare pentru examenul medical periodic, categoriilor de personal angajate la Colegiul Tehnic Mihai Bacescu Falticeni
▪ Investigațiile medicale și examinările clinice se efectuează în vederea evaluării stării de sănătate a personalului angajat, fie la sediul achizitorului, fie la sediul prestatorului, precizare care se va regăsi în oferta tehnică a participanților la procedură.
▪ Numărul estimat de persoane care vor efectua investigațiile solicitate este de: minim 1 persoană – maxim 129 persoane.
▪ Colegiul Tehnic Mihai Bacescu va încheia un contract pe o perioadă de 1 an de zile.

IV. CERINȚE MINIME OBLIGATORII:
Prestatorul se obligă să asigure următoarele investigații obligatorii, stabilite conform dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.
Prețurile consultațiilor și investigațiilor vor fi calculate pentru fiecare salariat care a efectuat examen medical.

Nr. crt. Tip investigație Număr de investigații
1. Examen clinic general 129
2. Examen coprobacteriologic si coproparazitologic 4
3. EKG 129
4. Glicemie 129
5. Audiometrie 129
6. Supervizare concedii medicale 129
7. Colesterol 129
8. Eliberare fișă de aptitudine 129

Neofertarea uneia sau mai multor poziții din cele solicitate conduce la respingerea ofertei.
Nu se admit oferte parțiale sau alternative.
Asumarea obligației ofertantului câștigător al procedurii de achiziție, de a pune la dispoziția achizitorului dosarele medicale ale salariaților Colegiului Tehnic Mihai Bacescu în cazul în care la efectuarea procedurii de achiziție pentru anul următor nu va fi câștigător.
Numărul de examene medicale poate să crescă sau să scadă în funcție de fluctuația angajaților și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație.
Plata serviciilor se va face în baza facturii fiscal emise de către prestator (pentru serviciile medicale efectiv prestate), în perioada 24 – 31 ale lunii aferente înregistrării facturii la sediul Colegiului Tehnic Mihai Bacescu Falticeni, str. Nicolae Beldiceanu nr.10.

V. DISPOZIȚII FINALE:
Prestatorul se obligă ca, în termen de două săptămâni de la finalizarea controlului medical periodic, să întocmească un Raport privind starea de sănătate a personalului Colegiului Tehnic Mihai Bacescu, pe care îl transmite în scris, împreună cu un set de recomandări necesare pentru îmbunătățirea sănătății și securității în muncă a angajaților.
Prestatorul se obligă să întocmească și să completeze fișele de aptitudine în muncă ale angajaților examinați, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și să le predea achizitorului.
Medicul specialist de medicina muncii, pe baza constatărilor făcute, poate cere completarea examenelor medicale de specialitate în funcție de starea de sănătate a persoanei examinate.
Examenele medicale vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Admn,
Placinta Dorica

Documentul poate fi descărcat aici:
caiet_de_sarcini_medicina_muncii

Leave a Reply