Telefon/Fax: 0230.543333
Program de lucru: 8-16
e-mail: mbacescu@yahoo.com
Home » Acasă » BINE AŢI VENIT ÎN ŞCOALA NOASTRĂ!

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni este o unitate şcolară reprezentativă pentru arealul urban şi rural al judeţului Suceava, prin serviciile educaţionale oferite şi diversitatea domeniilor şi specializărilor în acord cu cerinţele de formare a tinerei generaţii.

Cei 1480 elevi care îşi desfăşoară activitatea în şcoala noastră, în cele 57 clase, în învăţământul liceal şi învăţământul profesional, sunt îndrumaţi de un colectiv de 80 de cadre didactice care, împreună cu cei 35 membri ai personalului didactic auxiliar şi nedidactic, contribuie la asigurarea unui climat adecvat de educaţie şi formare.

Onorându-şi statutul de Şcoală Europeană (2007, 2010, 2013), unitatea noastră oferă tinerilor servicii educaţionale la un înalt standard de calitate, în context naţional şi european, bazate pe responsabilitate, performanţă, egalitatea şanselor, pentru dezvoltarea valorilor umane şi formarea competenţelor profesionale care să corespundă cerinţelor unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere precum şi standardelor de valori ale cetăţeanului european.

În ultimii 10 ani, oferta educaţională a liceului a suferit ample transformări în contextul evoluţiei societăţii româneşti în plan politic, economic, social şi în concordanţă cu cerinţele de educaţie şi formare existente la nivel european.

Prin urmare, astăzi, şcoala oferă servicii educaţionale de formare iniţială în domeniile:

  • liceul – filiera  teoretica – profil real şi profil uman;
  • liceul – filiera tehnologica – profilul tehnic cu specializările: tehnician operator tehnică de calcul, tehnician transporturi, tehnician în automatizări, tehnician electromecanic, tehnician în industria textilă, tehnician designer vestimentar; profil servicii  cu specializarea tehnician în  turism şi tehnician în gastronomie;
  • învăţământ profesional, cu specializările: confecţioner produse textile, mecanic auto.

Şcoala face parte din grupul celor 8 şcoli din judeţul Suceava, incluse în proiectul Phare–TVET 2004 –2006, Coeziune economica şi sociala, de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic. Unitatea şcolară este furnizor de programe de formare profesională continuă pentru adulţi în calificările sudor şi confecţioner produse textile.

Colegiul are o evoluţie ascendentă recunoscută de agenţii economici, comunitatea locală şi, nu în ultimul rând, de unităţile de învăţământ din zona N-E şi din ţară. Astfel, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” a fost selectat de către CNDIPT, în anul 2012, ca centru de resurse pe domeniul textil, la nivel naţional, în cadrul proiectului POSDRU Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale, coordonând reţeaua partenerială 12.

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Falticeni  a implementat până în prezent peste 50 de proiecte europene, derulate de către elevi şi profesori, în cadrul programelor de parteneriat educaţional european.

Finalitatea activităţii noastre didactice este aceea de a forma tineri într-un anumit domeniu profesional şi în acelaşi timp de a forma cetăţeni capabili să trăiască într-o societate multiculturală, inclusivă şi tolerantă, în conformitate cu un stil de viaţă care respectă şi protejează mediul înconjurător; să trateze aspecte legate de egalitatea între sexe la locul de munca şi în viaţa socială; să trăiască în calitate de cetăţean european; să fie responsabili de propria dezvoltare profesională. Toate aceste deziderate nu se pot realiza fără o largă colaborare între actorii implicaţi în educaţia şi formarea elevilor,  plecând de la nivel local şi până la nivel european.

Considerăm foarte important ca elevii noştri să dobândească competenţe profesionale, să-şi formeze competenţe lingvistice, pentru a forma valori şi atitudini care să le permită să se adapteze la o societate în evoluţie şi la locul de muncă şi de a trăi într-un mediu multicultural şi multilingvistic. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” se concentrează şi pe formarea continuă a profesorilor la standarde europene, prin intermediul diverselor proiecte şi programe europene şi naţionale, dar şi prin permanenta pregătire a elevilor la concursurile şi olimpiadele şcolare.

Director, Prof. Claudia SUSEANU

The most available way something it was and is necessary to get purchase online. The same history and with levitra online can be told that it not an exception to the rules. Rules it only restriction for actions and restrictions shouldn’t be. Because with them becomes it much more difficult to live.

Leave a Reply