Home » Acasă » Angajări la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”

Nr. 2867 din 23.05.2016

ANUNŢ

Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu” Falticeni, jud.Suceava, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
– 1 post de muncitor calificat I – perioadă nedeterminată;
– 1 post muncitor – lenjer II – perioada nedeterminată.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune un dosar de concurs la secretariatul unităţii în perioada 30 mai 2016 – 10 iunie 2016, între orele 09.00 – 15.00.
Detaliile privind desfăşurarea concursului sunt afişate la sediul unităţii.
Concursul se va desfăşura conform calendarului anexat, care face parte integrantă din anunţ.

angajam
CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul constă în:
a) selecţia dosarelor – etapă eliminatorie;
b) probă scrisă;
c) probă practică.

a) selecţia dosarelor
• 21.06.2016 – verificarea dosarelor;
• 21.06.2016 – ora 16,00 – afişarea listei cu persoanele care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, la avizier şi pe site-ul şcolii.

b) proba scrisă
• 22.06.2016 – orele 09,00 – 11,00 – susţinerea probei scrise
• 23.06.2016 ora 10.00 – afişarea rezultatelor. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim nota 5 la proba scrisă.
Depunerea eventualelor contestaţii se va face, până la orele 14.00 în data de 23.06.2016.
Data afişării procesului verbal de soluţionare a contestaţiilor este 23.06.2016 orele 20.00.

c) proba practică
• Data şi ora desfăşurării: 24.06.2016 începând cu orele 9.00.
La proba practică participă doar candidaţii care au obţinut minim nota 5(cinci) la proba scrisă. Nota la proba practică nu poate fi contestată.

Afişarea rezultatelor finale: 27.06.2016 orele 12.00.

MUNCITOR CALIFICAT I:

A) Condiţii specifice postului de muncitor calificat I (de întreţinere):
Pentru înscrierea la concurs în vederea ocupării postului de muncitor calificat I candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să fie cetăţeni români şi cu domiciliul în Fălticeni sau raza municipiului Fălticeni;
– să nu fi suferit vreo condamnare;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeve-rinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– studii medii în domeniul tehnic (textile, electromecanic);
– experienţă de minim cinci ani în domeniu.

B) Atribuţii specifice postului:
– Supravegherea şi întreţinerea permanentă a utilajelor şi aparatelor din dotarea unităţii, conform fişei postului, care poate fi consultată la secretariatul Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni;
– Efectuarea şi a altor lucrări de întreţinere şi reparaţii din alte sectoare de activitate în funcţie de nevoile unităţii şcolare.

C) Documente necesare înscrierii:
Candidaţii trebuie să prezinte, în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat I, un dosar cu şină ce conţine următoarele documente, în ordine:
1. Cerere de înscriere adresată conducătorului unităţii
2. Curriculum vitae – model Europass
3. Scrisoare de intenţie
4. Copie după actele de studii (diplomă + foaie matricolă)
5. Copie după acte care să ateste efectuarea unor specializări în domeniu (dacă este cazul)
6. Copie act de identitate
7. Copie certificat de naştere
8. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
9. Copie după cartea de muncă şi REVISAL (după caz)
10. Adeverinţă de vechime în muncă – 5 ani în domeniu
11. Recomandare de la ultimul loc de muncă
12. Certificat de cazier judiciar
13. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
14. Opis în dublu exemplar. Un exemplar se restituie candidatului cu număr de înregistrare. Actele prevăzute la punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

MUNCITOR – LENJER II

A) Condiţii specifice postului de muncitor – lenjer II:
Pentru înscrierea la concurs în vederea ocupării postului de muncitor-lenjer II candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să fie cetăţeni români şi cu domiciliul în Fălticeni sau raza municipiului Fălticeni;
– să nu fi suferit vreo condamnare;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeve-rinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– studii medii în domeniul tehnic (textile);
– vechime în muncă de minim trei ani.

B) Atribuţii specifice postului:
– Răspunde de integritatea, funcţionalitatea şi exploatarea raţională a tuturor utilajelor şi instalaţiilor din spălătorie;
– În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii.

C) Documente necesare inscrierii:
Candidaţii trebuie să prezinte, în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea postului de muncitor-lenjer II, un dosar cu şină ce conţine următoarele documente, în ordine:
1. Cerere de înscriere adresată conducătorului unităţii
2. Curriculum vitae – model Europass
3. Scrisoare de intenţie
4. Copie după actele de studii (diplomă + foaie matricolă)
5. Copie act de identitate
6. Copie certificat de naştere
7. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
8. Certificat de cazier judiciar
9. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
10. Opis în dublu exemplar. Un exemplar se restituie candidatului cu număr de înregistrare. Actele prevăzute la punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
MUNCITOR CALIFICAT I, studii medii
1. Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006) – Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor – art.22 şi 23; art.37,38.
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art.5-7, art.12;
3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.6,7; art.21,22; art.44-46.
4. Legea 53 / 2003 – Codul muncii-actualizata ,,raspunderea disciplinara”(art.247 – art.252)
5. Gh. Ciontea, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994, Utilajul şi tehnologia meseriei-Confecţioner îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi, manual pentru clasele IX-X licee industriale cu profil de industrie uşoară şi şcoli profesionale, anul I şi II, cap. 5, cap. 6.4., cap. 7.5., cap. 10;
6. Gh. Ciontea, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993, Utilajul şi tehnologia meseriei-Confecţioner îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi, manual pentru clasele XI-XII licee industriale cu profil de industrie uşoară şi şcoli profesionale, anul III, cap. 1.5., cap. 7.1.4, cap. 7.4.3, cap. 8.1.3, cap. 9.4, cap. 9.5.4, cap. 10.1.5, cap. 10.2.3;
7. Adriana Popescu, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2006, Manual pentru cultură de specialitate pentru şcolile de arte şi meserii, domeniul mecanic, manual pentru clasa a IX-a;
8. G. Tipa şi alţii, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1985, Întreţinerea, reglarea şi repararea utilajelor şi instalaţiilor pentru confecţii textile, Manual pentru licee industriale cu profil de industrie uşoară, clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a şi şcoli profesionale.

9. Ștefan Pece şi alţii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1965, Protecţia muncii pentru învăţământul preuniversitar, cap. VII, cap. IX, cap. XI, cap. XII.

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
MUNCITOR LENJER II, studii medii

1. Legea nr. 319 din 14 .07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (publicată în Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006)- Cap.4 – Obligaţiile lucrătorilor-art.22 şi 23; art.37,38.
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice: Cap.2- Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art.5-7, art.12;
3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.6,7; art.21,22; art.44-46.
4. Legea 53 / 2003 – Codul muncii-actualizata ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252)
5. Gh. Ciontea, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993, Utilajul şi tehnologia meseriei-Confecţioner îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi, manual pentru clasele XI-XII licee industriale cu profil de industrie uşoară şi şcoli profesionale, anul III, cap. 1;
6. Ștefan Pece şi alţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965, Protecţia muncii pentru învăţământul preuniversitar, cap. VII, cap. IX, cap. XI, cap. XII;
7. E. Iosif, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1989, Tehnologii textile şi de confecţii, Manual pentru clasele a IX-a şi a X-a licee industriale cu profil de industrie uşoară, partea a patra.

Tematica probei practice:

a) Muncitor calificat I:
1. Cunoştinte teoretice şi practice de întreţinere şi reparaţii curente şi generale pentru maşini şi utilaje din dotarea atelierelor din şcoală (parte mecanică şi electromecanică);
2. Cunoştinte teoretice şi practice de aplicare a normelor de securitate a muncii, prevenire şi stingere a incendiilor şi a protecţiei mediului;
3. Lucrări de întreţinere pentru instalaţii de iluminat;
4. Înlocuirea unor elemente de circuit: dulii, prize, becuri, siguranţe.

b) Muncitor lenjer II:
1. Cunoştinte teoretice şi practice de funcţionalitate şi exploatare raţională a tuturor utilajelor şi instalaţiilor din spălătorie;
2. Cunoştinte teoretice şi practice cu privire la gama de detergenţi, aditivi de înmuiere şi aditivi pentru tratamente special;
3. Cunoştinte teoretice şi practice cu privire la executarea operaţiunilor de spălat şi călcat diverse tipuri de materiale textile pentru îmbrăcăminte, lenjerie, obiecte decorative;
4. Cunoştinte teoretice şi practice de aplicare a normelor de securitate a muncii, prevenire şi stingere a incendiilor şi a protecţiei mediului.

Leave a Reply

Categorii:

Arhivă